Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice Pstruží
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Amfiteátr v Lokti
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli

Archive for Červenec 2014

ÚSTECKÁ VEŘEJNOST SE SEZNÁMILA S NOVÝM TROLEJBUSEM POŘÍZENÝM S PODPOROU ROP SZ

30. 7.  2014 – Nový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris představil veřejnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Vůz si na Mírovém náměstí prohlédly tisíce lidí. Trolejbus dopravní podnik pořídil v rámci IPRM Mobilita – Obnova vozového parku trolejbusů, který podpoří Regionální operační program Severozápad dotací ve výši 117,33 milionu korun.

20140730_trolej 1

 

Trolejbus si prohlédli také ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová a předseda Regionální rady ROP Severozápad Petr Navrátil: „Pro pracovníky dopravního podniku ale zejména pro cestující bude zařazení nových moderních vozidel do městské hromadné dopravy velkou kvalitativní změnou. Podniku to umožní nahradit staré nevyhovující trolejbusy novými vozy přizpůsobenými podmínkám Ústí nad Labem. Pro cestující se zvýší úroveň a zejména kultura cestování, s novou technikou přijde i větší spolehlivost spojení. Prostředky z Evropské unie jsou tu opravdu účelně využity,“ řekl Petr Navrátil.

20140730_trolej 2

Nový třínápravový 18metrový trolejbus značky Škoda 27 Tr Solaris pojme 145 osob, z toho 50 osob sedících. Průchozí prostor uvnitř trolejbusu je zcela bez schodů a u druhých dveří je umístěna manuálně ovládaná plošina pro vozíčkáře. Vzhledem ke specifičnosti terénu v Ústí nad Labem budou všechny nově vyráběné vozy vybaveny prostřední hnací nápravou.

V rámci projektu bude do listopadu příštího roku pořízeno 26 nových trolejbusů. Šestnáct délky 15 metrů a deset dlouhých 18 metrů.

 

PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROP SEVEROZÁPAD JE PŘIPRAVEN SEZNAM NEJČASTĚJŠÍCH POCHYBENÍ

30. července 2014 – Seznam nejčastějších pochybení připravili pracovníci úřadu Regionální rady Severozápad pro žadatele, kteří své projekty plánují předložit v rámci druhé vlny závěrečných výzev. Seznam vychází z dlouhodobých zkušeností pracovníků úřadu s administrací projektů a zachycuje široké spektrum různých pochybení, kterých se žadatelé v rámci přípravy žádostí o dotaci dopouštěli v průběhu celého programového období 2007 – 2013.

DSC_1193

Chyby se týkají například nedostatků v datech zahájení a ukončení projektu, výše celkových způsobilých výdajů, oprávněnosti žadatele, chybně stanoveného finančního plánu, výběrového řízení, finančního zdraví žadatele nebo nedostatků v přílohách k žádosti o dotaci.

S výčtem pochybení byli potenciální žadatelé průběžně seznamováni na seminářích pro žadatele, které úřad pořádal v souvislosti s vyhlašovanými výzvami, a nyní byl z chyb, které se vyskytovaly nejčastěji, sestaven výčet i s podrobným popisem. Tento bude k dispozici žadatelům jako  pomůcka při vyplňování žádosti o dotaci a nastavování zásadních milníků projektu. Seznam zároveň umožňuje žadatelům provést vlastní kontrolu žádosti i jejích příloh ještě před jejich předložením na úřad a vyvarovat se tak komplikací, které by mohly způsobit zdržení nebo dokonce zamítnutí žádosti. V konkrétních případech jsou žadatelům připraveni pomoci pracovníci oddělení administrace projektů v Ústí nad Labem i v Karlových Varech, kontakt: http://www.severozapad.cz/kontakty.

Seznam nejčastějších pochybení

 

 

DRUHÁ VLNA ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV PŘINESE ZMĚNY V PODMÍNKÁCH

9. července – Úřad Regionální rady ROP Severozápad připravil plán výzev (k dispozici zde), který byl dne 8. července 2014 schválen výborem Regionální rady. Zároveň jsou připraveny i podmínky těchto závěrečných výzev, z nichž k nejzásadnějším patří především povinná etapizace projektů, omezení výše celkových způsobilých výdajů projektu, zahájení zadávacího řízení před registrací projektu a termín ukončení fyzické realizace projektu nejpozději na podzim 2015.

„Naším cílem je, aby se podařilo využít co nejvyšší množství prostředků, které má ROP Severozápad k dispozici. Chceme se proto vyhnout nedostatkům v administraci a realizaci projektů, které v minulosti vedly k tomu, že financování některých projektů nemohlo být schváleno a docházelo k výpadkům,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Jak vyplývá z plánu výzev, k vyhlášení je připravena výzva v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu IPRM I (Děčín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem), a to na 21. července 2014. Od 18. srpna do 18. září by pak měly být vyhlášeny výzvy v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu IPRM III (Most, Ústí nad Labem), 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace malých a středních měst a 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Od 25. srpna do 25. září bude možné podávat žádosti o dotace v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Dále bude vyhlášena výzva v oblasti podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, jejíž ukončení je plánováno na říjen 2014. Schválený plán výzev je však pouze indikativní a může se ještě měnit v závislosti na rozhodnutí výboru Regionální rady. Ke konečnému schválení a vyhlášení jednotlivých výzev by mělo dojít v srpnu 2014.

DSC_2560

Co se týče podmínky spodní a horní hranice celkových způsobilých výdajů pro projekt, pak i tato bude nastavena odlišně od dosud vyhlašovaných výzev. Např. v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury se plánuje vyhlášení dvou výzev, z nichž jedna by měla určenu pouze spodní hranici celkových způsobilých výdajů, a sice 5 mil. Kč, a druhá výzva by byla vyhlášena pro projekty od 2 do 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.

Další omezení je plánováno pro oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kde bude možné předložit projekt v max. hodnotě 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, a v oblasti podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, kde bude max. hranice pro celkové způsobilé výdaje na jeden projekt stanovena na 50 mil. Kč.

Žadatelé budou muset, stejně jako v předchozích výzvách, dodržet i tzv. povinnou etapizaci. Monitorovací zpráva s žádostí o platbu u jednoetapových projektů a v případě první etapy u víceetapových projektů bude muset být předložena nejpozději do 22. května 2015, tentokrát však bez stanoveného povinného procenta profinancovaných výdajů. Výjimkou bude výzva pro oblast podpory 2.2 s omezením spodní hranice CZV na 2 mil. Kč, kde nebude nastavena povinná etapizace projektu, bude se naopak jednat o jednoetapové projekty s termínem ukončení projektu do 30. října 2015.

Obecně lze říci, že v rámci závěrečných výzev ROP SZ bude muset být závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu předložena nejpozději do 30. října 2015 (s výjimkou výzev pro oblast podpory 1.1 – IPRM, kde je možné datum ukončení projektu nastavit až na 31. prosince 2015). Datum ukončení fyzické realizace projektu jí tedy musí předcházet.

Další, pro žadatele v tuto chvíli nejdůležitější, podmínka se týká zadávacího řízení. V době podání projektové žádosti (registrace) musí být zahájeno zadávací řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu. Za zahájení zadávacího řízení se považuje odeslání výzvy nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění (§ 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Vzhledem k této podmínce je nezbytné, aby žadatelé své projekty začali usilovně připravovat již nyní.

 

REALIZACI CYKLOSTEZEK PLOUČNICE A LABE PODPOŘÍ DOTACE ROP SEVEROZÁPAD

23. července 2014 – Smlouvy o poskytnutí dotací na cyklostezky Ploučnice a Labe podepsali ve středu 23. července 2014 v Ústí nad Labem předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Navrátil a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Kraj na financování obou projektů získá z ROP Severozápad více než 278 milionů korun.

20140723_podpis 1

„Cyklostezky jsou v dnešní době významným prvkem komunikace, spojení mezi obcemi, městy, regiony ale také mezi jednotlivými zeměmi. Je proto logické, že peníze na jejich stavbu plynou také z evropských fondů. Již nyní se podařilo vytvořit rozsáhlou síť cyklistických tras, kterou lidé velmi využívají k turistice, relaxaci nebo cestám do práce, každý nový úsek doplňuje neustále se rozvíjející mozaiku stezek,“ uvedl Petr Navrátil.

Projekt Cyklostezka Ploučnice je již před dokončením. Je to jedna ze čtyř páteřních cyklistických tras v Ústeckém kraji. Stezka má nadregionální charakter a tvoří spojnici mezi Ústeckým a Libereckým krajem. Předmětem předloženého projektu je výstavba dosud chybějící kvalitní a bezpečné cyklistické komunikace v prostoru vymezeném údolím řeky Ploučnice na území Ústeckého kraje. Projekt se týká celkem pěti úseků v Děčíně, Březinách, Benešově nad Ploučnicí, Františkově nad Ploučnicí a Starém Šachově o celkové délce 10 752 metrů.

Dotace z ROP Severozápad činí 87,627 milionu korun.

Také realizace projektu Labská stezka č. 2 – etapa 2 se již chýlí ke konci. Předmětem projektu je výstavba vybraných úseků Labské stezky o celkové délce 16,5 km. Jde o odstranění infrastrukturních nedostatků bránících rozvoji cyklistické dopravy na úsecích: 1. Děčín – Těchlovice, kde je stezka vedena po frekventované silnici II/261, 2. Církvice – Libochovany – Velké Žernoseky, tam stezka vede po silnici II/261 a po nevyhovující prašné cestě a 3. Roudnice n/L – Dobříň, v tomto úseku je stezka vedena po kamenné potahové stezce a panelové cestě. Hlavním cílem je rozvoj kvality dopravní obslužnosti, bezpečnost cyklistů a propojení regionálních center osídlení, napojení spádových oblastí a sousedních regionů.

Dotace z ROP Severozápad představuje 190,514 milionu korun.

20140723_podpis 2

20140723_podpis 3

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A KRUPKA ZÍSKAJÍ DOTACE Z ROP SEVEROZÁPAD

21. července 2014 – Dotace z Regionálního operačního programu Severozápad získají České Švýcarsko o.p.s. a město Krupka. Vyplývá to ze smluv, které oba subjekty nedávno podepsaly na Úřadě Regionální rady v Ústí nad Labem.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko získala podporu pro projekt s názvem Rozšíření marketingové podpory cestovního ruchu na okrajové části destinace České Švýcarsko. Konkrétně jde o části Benešovsko, Krásnolipsko a Šluknovsko v regionu České Švýcarsko.

 na web ČS

Cílem je podpora všestranného a trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu zejména v okrajových destinacích regionu Českého Švýcarska, zajištění marketingových aktivit propagujících České Švýcarsko a okrajové destinace na trhu cestovního ruchu, podpora vzniku regionálních partnerství v oblasti cestovního ruchu, spolupráce s ostatními subjekty v oblasti cestovního ruchu, propagace významných kulturních akcí zejména v okrajových destinacích regionu České Švýcarsko, vytváření příznivého image okrajových oblastí této turistické destinace, podpora marketingových produktů cestovního ruchu s šetrným přístupem k životnímu prostředí a zajištění informovanosti nejširší veřejnosti o nabídce cestovního ruchu v Českém Švýcarsku a jeho okrajových destinacích.

Projekt by měl být ukončen 31. července 2015. Dotace z ROP Severozápad představuje 1,67 milionu korun.

Město Krupka podepsalo smlouvy na tři projekty: Obnova parku Herty Lindnerové, Přestavba bývalé fary na hasičské muzeum a Rekonstrukce domu č.p. 32 pro potřeby Městského úřadu v Krupce – Bohosudově.

20140721_podpis Krupka

Obnova parku Herty Lindnerové Krupka spočívá v revitalizaci významného veřejného prostoru v blízkosti centra města a rozšíření a zkvalitnění nabídky rekreace a využití volného času. V parku budou upraveny komunikace včetně bezbariérových přístupů, park dostane nový mobiliář, vodní plochu s molem, dvě dětská hřiště, víceúčelové hřiště a bude vybaven zařízením pro aktivní odpočinek seniorů. Revitalizací projde zeleň a rekonstruováno bude také veřejné osvětlení.

Projekt získal dotaci z ROP Severozápad ve výši 11,33 milionu korun a měl by být dokončen 29. prosince 2015.

Přestavba bývalé fary na hasičské muzeum se týká barokního domu v Husitské ulici. Chráněná památka je nyní bez využití. Hasičské muzeum bylo zvoleno jako nejlepší varianta pro využití prázdné a chátrající budovy. Město Krupka totiž má k dispozici velmi kvalitní výstavní mobiliář historické hasičské techniky, který vznikal a byl ošetřován dlouhá desetiletí díky práci dobrovolníků z řad místních hasičů. Chyběly pouze vhodné prostory pro umístění vzácných exemplářů. Projektem vznikne více než 400 m2 ploch, coby nové atrakce cestovního ruchu. Poloha muzea v turisticky atraktivní části města pod hradem Krupka v romantickém prostředí Husitské ulice je pro muzeum velmi výhodná.

Projekt má být hotov do 29. července roku 2015, dotace z ROP Severozápad dosáhla 11,65 milionu korun.

Projekt rekonstrukce domu č.p. 32 řeší umístění pracovišť Městského úřadu v Krupce – Bohosudově. V domě byl dříve františkánský klášter. Po rekonstrukci současných tří nevyužitých křídel objektu typu  brownfield tu bude vytvořeno odpovídající místo pro výkon veřejné správy, které zkvalitní infrastrukturu občanské vybavenosti v centru města. V rámci stavebních prací bude budova staticky zajištěna a stavebními úpravami projdou západní, jižní a východní křídlo, upraveno bude nádvoří a předlážděn chodník podél západního křídla. Součástí projektu budou také nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny, vytápění, vzduchotechniky a plynu.

Podle předpokladu má být projekt hotov do konce příštího roku, dotace z ROP Severozápad činí 47,18 milionu korun.

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE PODEPSALY OBCE HÁJ U DUCHCOVA, BROZANY NAD OHŘÍ I LIBOCHOVICE

17. července 2014 Přes pět milionů korun do Háje u Duchcova, 23 milionů korun do Brozan nad Ohří nebo necelých 12 milionů do Libochovic. Takové jsou celkové způsobilé výdaje projektů, které na jaře roku 2014 schválil Výbor Regionální rady, a jejichž zástupci podepsali na Úřadu Regionální rady dokumenty potřebné pro uzavření smluv. Jak Brozany nad Ohří, tak Háj u Duchcova, předložily své projektové žádosti v rámci 51. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad, konkrétně v oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Libochovice uspěly s projektovou žádostí v oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR (Severozápad) s projektem „Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice“.

DSC_2568

ilustrační fotografie

 

Podíl dotace z ROP Severozápad činí v Brozanech nad Ohří necelých 20 milionů korun.  Městys chce peníze využít na rekonstrukci a nástavbu objektu stávající hasičské zbrojnice, kde by mělo vyrůst volnočasové centrum. Součástí projektu, který zajistí širší a kvalitnější nabídku volnočasových aktivit pro obyvatele, je také revitalizace přilehlého venkovního prostranství.

Brozany_podpis 2014

Podpis smlouvy – Brozany nad Ohří

V Háji u Duchcova počítají s evropskou dotací ve výši téměř 4,5 milionů korun. Projekt „Rekonstrukce fyzické infrastruktury obce“ je zaměřen na rekonstrukci veřejného prostranství v těsné blízkosti budovy obecního úřadu jako místo pro shromažďování občanů a pořádání kulturních a komunitních akcí. Samozřejmostí je vytvoření prostoru i pro volnočasové aktivity obyvatel se třemi cvičebními prvky ve vzdálenosti 650 m od budovy obecního úřadu nebo rekonstrukce doplňující infrastruktury (chodníků, zábradlí a zeleně).

Háj u Duchcova_podpis 2014

Podpis smlouvy – Háj u Duchcova

Libochovice z Regionálního operačního programu Severozápad získají prostředky ve výši téměř 10 milionů korun. Peníze budou využity na zlepšení dostupnosti libochovického zámku především pro pěší návštěvníky, a to prostřednictvím rekonstrukce klíčových přístupových komunikací k zámeckému areálu. Součástí projektu je také dovybavení revitalizovaných prostor turistickým informačním a navigačním systémem a městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše).

Libochovice_podpis 2014

Podpis smlouvy – Libochovice